ဧၿပီလအတြင္း ကုမၸဏီ ၇ ခုကို ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ ခ်ထားေပး

Update-News_5_0.jpg

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စိစစ္၍ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနေၾကာင္း၊ ဧၿပီလအတြင္း လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၇ ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္း ပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပးအပ္ခဲ့ေသာ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအရ Nationwide Telecommunications Licences ၊ Network Facilities Service Licence ( Individual and Class) ၊Application Services Licence ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားကာ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုး ခုကိုသာ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါဝင္ေသာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ Network Facilities Service (Individual) အဆင့္လိုင္စင္သာျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ Myanmar Economic Corporation (MEC) သည္လည္း အလားတူ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ဟု သိရသည္။

လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားအရ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္မ်ားကို ၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ အထိ သက္တမ္း သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္အထိ ၎တို႔ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အေရအတြက္မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၆ ခုအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီဟု သိရသည္။