ဒစၥေနမွ Google Play ႏွင့္စတင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္တစ္ကား အခမဲ့ေပး

Disney.jpg
သုံးစြဲသူမ်ား၏ Disney account ကိုGoogle Play account ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါက ဒစၥေန၏ Movies Everywhere ဝန္ေဆာင္မႈမွ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကား အခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ဒစၥေန (Disney) မွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက Movies Anywhere service ႏွင့္ iOS app ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး account ကိုဖန္တီးၿပီး အဆိုပါ account ကို ၎တို႔၏ iTunes account ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သူမ်ားကို The Incredibles ႐ုပ္ရွင္ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ ေကာ္ပီကုိ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဒစၥေနမွ Movies Any where for the Android crowd အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ Google Play account ႏွင့္ အသစ္ဖြင့္ထားေသာ Disney account ကိုခ်ိတ္ဆက္ သူတိုင္းကို “Wreck-It Ralph” ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ ေကာ္ပီအခမဲ့ ရယူႏိုင္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဒစၥေန (Disney)၊ မာဘယ္ (Marvel) ႏွင့္ ပစ္ဇာ (Pixar) တို႔၏ ဒီဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္ရွင္ေပါင္း ၄၀၀ ကို ရယူႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ “Toy Story” ဇာတ္လမ္းတြဲတို႔ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ Google Play account ကိုခ်ိတ္ဆက္ လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ Disney Movies Anywhere library ကို ရယူရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Play Movies app မွတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို stream ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒစၥေနမွ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို အခမဲ့ေပးေဝမည့္ အခ်ိန္မွာ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ၾကာျမင့္မည္ဟု သတ္မွတ္ပိုင္းျခား ထားျခင္းမရွိ ေသးေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိသာ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အခမဲ့ေပးထားေသာ “Wreck It Ralph” မွာတန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ရွိသည္။
-စိုးထက္
Ref : CNET