ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ MPT ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ဆုိင္တစ္ဆိုင္ထပ္မံဖြင့္

11168974_786621974785424_289822838_n.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ MPT ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ဆုိင္တစ္ဆိုင္ ထပ္မံဖြင့္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေရာင္းဆိုင္ခြဲကို ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းမတြင္ ေမလ ၃ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဆိုင္တြင္ MPT Simcard ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Top up card ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Customer Care တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျ မန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆိုင္ (Brand Shop) မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ကနဦး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တြင္ ငါးဆိုင္၊ မႏၱေလးတြင္ သံုးဆိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဆုိင္ ဖြင့္သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ေနရာႏွစ္ဆိုင္ႏႈန္း ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ထံမွသိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း Brand Shop မ်ားတြင္ MPT မွထုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား (ဆင္းမ္ကတ္၊ ေငြျဖည့္ကတ္) မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာတိုက္ႀကီးအနီးတြင္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။