အလုပ္ခ်ိန္ ၈၂ နာရီတြင္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၃၉ နာရီ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦး အလုပ္ထုတ္ခá

11038927_10152891522517825_8260012535901156460_n.jpg

အမ်ားျပည္သူလူထု အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈၂ နာရီတြင္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို ၃၉ နာရီၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎ကို အလုပ္ျဖဳတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဘာ္တီမိုး ၿမိဳ႕ေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေရာ့ဘ္ပီယာရီဂ်ဴနီယာ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ Back River ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ံုမွ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရာထူးမွ ရပ္ဆိုင္းခံရၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက လက္ခံရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေဆာ့ဖ္ဝဲ (monitoring software) ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းသည္ ၎၏ ႏွစ္ပတ္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈၂ နာရီတြင္ ၃၉ နာရီကို ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ညစ္ညမ္း ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။

အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အထက္ပါ ဝန္ထမ္းသည္ တစ္ေန႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီတြင္ ၇ နာရီခန္႔ကို ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ DVD ကို full-screen mode ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္အနည္းငယ္မွ်ပင္ မလုပ္ဘဲ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုကိုသာ ၾကည့္႐ႈသည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏ မူဝါဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလုပ္ခ်ိန္တြင္ ညစ္ညမ္းဒီဗီဒီ ၾကည့္႐ႈကာ ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္အခ်ိန္ ၃၉ နာရီသည္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္း၏ လုပ္ခလစာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၁၆၆ ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း ပီယာရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္လို႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီမွာ ၄ နာရီေလာက္က ကြန္ပ်ဴတာမွာ အားကစားအစီအစဥ္ ၾကည့္႐ႈရင္း အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ပီယာရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: UPI