ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Griffith University မွ Lecturer ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သင္ၾကားပို႔ခ်

Griffith-1.jpg
Griffith-2.jpg

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Griffith University မွ Lecturer ျဖစ္ေသာ Dr. Erwin Oh က CROWN EDUCATION တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ University Foundation Program တက္ေရာက္ေန သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဧၿပီ ၂၈ ရက္  CROWN EDUCATION ႐ံုးခန္းမွာ လာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။