စာခ်ဳပ္မရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ကတ္အခြံတြင္ပါရွိေသာအမွတ္ျဖင့္ ကတ္ေပ်ာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Update-News_5_0.jpg

စာခ်ဳပ္မရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ကတ္အခြံတြင္ပါရွိေသာအမွတ္ျဖင့္ ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆင္းမ္ကတ္ဝယ္ယူျခင္းတြင္ ယခင္က စာခ်ဳပ္ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ စာခ်ဳပ္မလိုအပ္ေပ။ အဆိုပါ ေနာက္ဆံုးထြက္ ရွိထားေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္မွာ ကတ္အခြံတြင္ပါရွိေသာ PIN/PUK အမွတ္တို႔ျပသၿပီး ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ကတ္ေပ်ာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ရွိပါက ဖုန္းစာခ်ဳပ္၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဳ၊ မူရင္းတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္မရွိပါက မေပ်ာက္ဆံုးမီ ေနာက္ဆံုးေခၚဆိုထားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သံုးႀကိမ္ကိုျပကာ သက္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး႐ံုးသို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

MPT ဆင္းမ္ကတ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း႐ံုးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဆင္းမ္ကတ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ေနရာသံုးခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရႊဂံုတိုင္အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

GSM, WCDMA ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ ေရႊဂံုတိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ GSM, WCDMA, CDMA 800 ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ အလံု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း႐ံုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးေပၚ) တြင္လည္းေကာင္း၊ GSM, WCDMA, CDMA 450 ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ ပန္းဆိုးတန္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း႐ံုး (ပန္းဆိုးတန္းလမ္း) တြင္လည္းေကာင္း ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။