Hashtag

Hashtag ဆိုသည္မွာ number sign (#) ႏွင့္အတူ space မျခားထားသည့္ စာလံုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကားစုတစ္ရပ္ကို ေခၚဆိုသည္။ ၎သည္ metadata tag ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ Twitter, Facebook, Google+, VK, Instagram စသည့္ microblogging ႏွင့္ လူမႈေရးကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚရိွ message မ်ား၏ စကားလံုးအေရွ႕တြင္ # ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳၾကသည္။

Hashtag မ်ားကို message မ်ားကို စုဖြဲ႕ေပးႏိုင္သည္။ Hashtag ပါဝင္သည့္ စကားလံုးတစ္ခုကို ရွာေဖြသည့္အခါတြင္ အဆိုပါ စကားလံုးပါဝင္သည့္ message အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ရရိွႏိုင္သည္။ Hashtag တစ္ခုသည္ အတိအက် သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကားခံတစ္ခုျဖင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ၎တြင္ အျခားေသာ platform မ်ားမွ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ message မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။

Hashtag အသံုးျပဳမႈသည္ လူမႈေရးကြန္ရက္ မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ စကားလံုးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္၌ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။