တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ားကို အြန

Certificate.jpg

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း/ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴမ်ားကို ထုတ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ေသာ www.moemyanmar.net မွတစ္ဆင့္ ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ကာ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ႐ံုးအမွတ္ ၅၂၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) ဇြဲကပင္ေဆာင္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္၀င္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔သို႔ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္း ၄၀၀ က်ပ္တန္၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴမ်ား လိုအပ္ၿပီး ေအာင္လက္မွတ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ထုတ္ယူလုိ သူမ်ားသည္ ထုတ္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးမိတၱဴ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာမ်ားကို ယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆံုး၍ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားလုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ထုတ္သည့္အခါတြင္ ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က က်မ္းက်ိန္လႊာ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမ်ား လိုအပ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ထုိက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴကို တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူရန္အတြက္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္း က်ပ္ ၁,၀၀၀ ဖိုး ဝယ္ယူကာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကပ္ကာ အမည္၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးအမွတ္၊ ေအာင္ျမင္သည့္ခုႏွစ္၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပန္တမ္းဝင္အရာထမ္း (အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္အဆင့္ႏွင့္ အထက္) ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ဝန္ခံခ်က္တုိ႔ကို ေရးသားၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ကာ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။