ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ နီေပါႏိုင္ငံအတြက္ tool တစ္ခုကို Google ဖန္တီး

earthquake-map-720x431.jpg

Google သည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ နီေပါႏိုင္ငံအတြက္ လူရွာေဖြသည့္ tool တစ္ခုဖန္တီး ေပးခဲ့ေၾကာင္း APAC ဘေလာ့က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ tool တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ text ေပးပို႔ျခင္းအျပင္ ဝက္ဘ္မွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အဂၤလိပ္၊ နီေပါ၊ ဟင္ဒီ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ၎ tool အသုံးျပဳခသည္ Googl ၏ Voice call ေခၚဆိုမႈထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး မိသားစုမ်ား နီေပါသုိ႔ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဆင့္မွ ၁၉ ဆင့္သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္အဆုိပါ tool သည္ မိုးတိမ္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိလာေစရန္ ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း ရယူႏိုင္ေၾကာင္း Google က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Google သည္ ငလ်င္ဒဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို လူမ်ားသိရွိေစရန္ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ Nepal ႏွင့္ help keyword မ်ားပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ႐ုပ္ပုံလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: TechInAsia