Power Jam Power bank

Power-Jam-Power-bank-.jpg

3 in 1 အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ခ်စ္စဖြယ္ ဒီဇုိင္းပံုစံျဖင့္ Power Jam အမွတ္တံဆိပ္ Power bank ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ထူးျခားခ်က္မွာ power bank အေနျဖင့္သာမက Mobile stand, Portable speaker အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္မႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 7800 mAh ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္မ်ိဳးစံုရွိသည့္အတြက္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Input : 5V-800 mA ႏွင့္ Output : 5V-1A ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၁၅,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ Ko Beno IT Mobile Game Sale & Service ဖုန္း – ၀၁-၃၈၀၅၃၆၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၇ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။