ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ITPEC စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ဖိတ္ေခၚ

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ITPEC ဟု အမည္ေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို စစ္ေဆးေပးေနသည့္အတြက္ အဆိုပါစာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။

ITPEC စာေမးပြဲကို စစ္ေဆးရာတြင္ IT Passport (IP) ဟုေခၚဆိုေသာ နည္းပညာအေျခခံဗဟုသုတႏွင့္ Fundamental Engineer (FE) ဟုေခၚဆိုေသာ အဆင့္ျမင့္ Developer မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္ဟု သိရသည္။ စာေမးကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲကို ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ IP စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေၾကး ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး FE စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေၾကး သံုးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္သည္ ၎တို႔စစ္ေဆးေပးေနေသာ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသီးသီးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။