M2M (machine-to-machine)

Machine-to-machine (M2M) ဆိုသည္မွာ စက္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအၾကား ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ မည္သည့္နည္းပညာကိုမဆို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ M2M သည္ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စက္မ်ားကို လူသားတို႔၏ အကူအညီမလိုအပ္ဘဲ အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

M2M ဆက္သြယ္မႈကို အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္း အမ်ိဳး အစား အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အခါ အဆိုပါ စက္က ျဖန္႔ခ်ိသူထံ message ေပးပို႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ M2M ဆက္သြယ္မႈသည္ ကုန္ေလွာင္႐ံု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ယာဥ္အသြားအလာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ား စသည္တို႔တြင္ အရးပါသည့္ က႑ တစ္ခုျဖစ္သည္။

M2M စနစ္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ sensor မ်ားအျပင္ RFID, Wi-Fi သို႔မဟုတ္ cellular ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ တြက္ခ်က္ေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတို႔ ပါဝင္သည္။