အသက္ ခန္႔မွန္းေပးႏိုင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သစ္ကို Microsoft မိတ္ဆက္

11200927_10152881959572825_6928190163474779031_n.jpg

Microsoft သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသက္ကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပေပးမည့္ How-Old.net ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို Microsoft Build 2015 developer conference တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ application မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို အသံုးျပဳ ထားသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု တင္လိုက္သည့္အခါ ဓာတ္ပံုတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အသက္ကို တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

How-Old.net သည္ ဓာတ္ပံုပိုင္ရွင္၏ အသက္ အတိအက်ကို မခန္႔မွန္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အနီးစပ္ဆံုး အသက္ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။

Ref: BusinessInsider