စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္အား အြန္လိုုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္

Update-News_5.jpg

စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္အား အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ www.1881.com.mm မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ သက္ဆိုင္ရာပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၊ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာ၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၏ ရဲ၊ မီးသတ္၊ စည္ပင္ဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြဲက်င္းမည့္ ပြဲလံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္၊ ေလွ်ာက္ထားေသာ တည္ေနရာျပေျမပံုၾကမ္း၊ ေလွ်ာက္ထားေသာ တာဝန္ခံ (သို႔မဟုတ္) ေဟာေျပာပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၏ ဝန္ခံကတိတို႔လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာမ်ားအသင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ေဟာေျပာမည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း အစရွိသည္တို႔လည္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ဝက္ဘ္ ဆိုက္မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ ေဒါင္းလုပ္ေဖာင္ကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မၾကာမီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေနရာမွ တစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ အေနျဖင့္ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အခါ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ၁၈၈၁ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္အခ်ိဳ႕ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။