ေရြ႕လ်ားေနသည့္ ပစ္မွတ္ေနာက္သို႔ လိုက္ႏိုင္ေသာ က်ည္ဆန္မ်ားကို အေမရိကန္စမ္းသပ္

10665807_10152878184627825_222295426213239296_n.jpg

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ ပစ္မွတ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းေက်ာင္းပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ က်ည္ဆန္တစ္မ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎က်ည္ဆန္ကို စမ္းသပ္သူမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အထက္ပါ နည္းပညာကို အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္အသုံးျပဳသူမ်ားက ေရြ႕လ်ားေနေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို Extreme Accuracy Tasked Ordnance သို႔မဟုတ္ EXACTO ဟုေခၚဆိုၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ၏ စစ္္ဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသနေအဂ်င္စီ Darpa မွ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါနည္းပညာစမ္းသပ္ခဲ့ပုံ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း က်ည္ဆံကို စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ရန္အတြက္ ေသးငယ္သည့္ ဆူးေတာင္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ဖြယ္ရွိၿပီး ၎ဆူးေတာင္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္၍ ပစ္မွတ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။

လက္ရွိအသုံးျပဳ လ်က္ရွိေသာ စႏိုက္ပါစနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ တိက်မႈ၊ အကြာအေဝးဆိုင္ရာ နည္းပညာအျပင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အသစ္မ်ားျဖင့္ EXACTO ကိုဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

က်ည္ဆံအတြင္း ပါဝင္သည့္ နည္းပညာသည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္းအျပင္ ပစ္မွတ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ရာတြင္ လြဲေခ်ာ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းပညာေၾကာင့္ စႏိုက္ပါမ်ားသည္ ပစ္မွတ္မ်ား ပိုမိုတိက်စြာ ပစ္ခတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: Independent