မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အတြက္ 2 GB Plan ကို Telenor မွ ေရာင္းခ်

IMG_7277.jpg

မိုဘုိင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳရန္ 1 GB Plan အထိသာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ Telenor Myanmar သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ 2GB Plan ကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ Telenor ၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Plan သည္ အနည္းဆံုးေသာ Plan ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredoo က လစဥ္သံုး Plan အျဖစ္ 10 GB ကို ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ လစဥ္သံုး Plan ကို 5 GB အထိ ေပးအပ္ထားၿပီး Telenor သည္ ၎၏ အသံုးျပဳသူမ်ားကို မတ္လအကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ 2 GB Plan ကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Telenor ၏ ေၾကညာခ်က္အရ ၎တို႔သည္ လစဥ္သံုး 2 GB Plan ကို အျမန္ႏႈန္း 2 Mbps ေပးအပ္ထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းကို ၁၁,၉၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Ooredoo Myanmar အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ 14 Mbps ရွိသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး လစဥ္သံုး 2 GB Plan ကို ေစ်းႏႈန္း ၁၂,၉၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရ သည္။ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ၎တို႔၏ အျမင့္ဆံုးေသာ လစဥ္သံုး 5 GB Plan ကို ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး Ooredoo Myanmar က 5 GB Plan ကို ၂၉,၉၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Telenor အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း မိုဘုိင္းဖုန္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို 2 GB Plan တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း၌ Bandwidth ပမာဏ 10 GB ကို ပထမအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ Ooredoo Myanmar သည္ Telenor နည္းတူ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Bandwidth ပမာဏကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ Bandwidth အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူမွာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။