ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အားလံုး ရာ

Update-News_5.jpg

ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အားလံုး ရာႏႈန္းျပည့္ 3G ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုသို႔ေရာက္ရွိၿပီးပါက ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္လံုး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ နယ္ေျမဧရိယာကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ DC- HSPA + ကြန္ရက္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ပထမဦးဆံုး တပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံတို႔၌လည္း ထပ္မံ တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို DC-HSPA + အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ အဆင္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီပြားေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုမွာ KDDI ႏွင့္ Sumitomo ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္ DC-HSPA + အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေသာေဒသမ်ားမွာ ယခင္ထက္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သံုးစြဲႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေသာ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားလည္း ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာ္ပေရတာသံုးခုက ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ မွာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ Ooredoo ႏွင့္ Telenor တို႔ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ Royal ရတနာပံုအမည္ရွိ ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေအာ္ပေရတာေလးခု အေနျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။