R programming language

R programming language ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စိစစ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ data visualization အတြက္ open source scripting language တစ္ခု ျဖစ္သည္။

R ကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကတည္းက ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားမွ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယား စိစစ္တြက္ခ်က္မႈကို စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္သည့္ ေခတ္မီဆန္းျပားသည့္ programming skill မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီး visual graphics ေျမာက္မ်ားစြာ၏ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။ R သည္ မ်ားျပားလွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေႏွးေကြးလြန္းေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း လက္တေလာ ျဖန္႔ခ်ိထားသည့္ ဗားရွင္းမ်ားတြင္မူ အဆိုပါ ျပႆႆနာကို ေျဖရွင္းထားသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ R ကို enterprise user မ်ားက မ်ားျပားလွသည့္ အခ်က္အလက္ စိစစ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးခ်လ်က္ ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာင္းခ်သူမ်ားကမူ ၎တို႔၏ software တြင္ R ကို အေထာက္အပ့့ံေပးခဲ့ၾကသလို R အေျခခံ package အျပည့္အဝကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးလာၾကသည္။ ၎သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ R code ႏွင့္ ေရးသားရမည့္အစား ယေန႔ေခတ္ user မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ data model မ်ားကို ႐ိုးရွင္းေသာ front-end graphical user interface (GUI) ႏွင့္ pointing, clicking တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ Oracle, SAS နဲ႔ TIBCO တို႔သည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ Revolution Analytics တို႔၌ R အေထာက္အပံ့ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။