အဆင့္ျမင့္ လံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားအတြက္ Biometric

Biometrics011-.jpg

Biometric ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

သင့္အေနျဖင့္ Biometric နည္းပညာ ဆိုသည္ကို လံုးဝနားလည္ရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟု မထင္မွတ္ လိုက္ပါႏွင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀ထဲတြင္ မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳေနရေသာ စမတ္ဖုန္းအခ်ဳိ႕၌ လက္ေဗြ ဖတ္္႐ႈႏိုင္သည့္ (FingerPrint) စနစ္သည္ပင္လ်င္ Biometric နည္းပညာရပ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ Biometric ၏ သေဘာ သဘာဝကို သင့္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ နားလည္ႏိုင္ေလာက္ ေပမည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ Juan Vucetich ဆိုသူမွ အာဂ်င္တီးနားရွိ တရားခံမ်ားထံမွ လက္ေဗြသိမ္းဆည္းျခင္း စနစ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

Biometric နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရပ္ တစ္ခုကို အသံုးျပဳကာ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး အတည္ျပဳ စစ္ေဆးေပးသည့္ နည္းပညာရပ္ တစ္ခုဟုလည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာတြင္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံုသဏၭာန္ကို ခဲြျခားသည့္ Phy-siological Characteristics (၎တြင္ လက္ေဗြ၊ ေသြးေၾကာ၊ မ်က္ႏွာ၊ ဒီအန္ေအ၊ မ်က္ဝန္း၊  မ်က္စိအာ႐ံုေၾကာ တို႔ပါဝင္) ႏွင့္  လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမူအက်င့္ (၎တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စာ႐ိုက္ျခင္း၊ အသံအေနအထား တို႔ပါဝင္) Behavioral Characteristics ဟူ၍  ႏွစ္မ်ိဳးခဲြျခား ထားပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ Behaviometricsဟုလည္း ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုၾကပါ သည္။

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳလာ ၾကသနည္း

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အထိ ကမ႓ာအႏွံ႔ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္၊ သို႔မဟုတ္ Password ကို အေျခခံေသာ လံုၿခံဳမႈမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္သာ ရွိေနၾကပါ ေသးသည္။ ထိုအခါ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဟက္ကာမ်ား ၏ ဆိုက္ဘာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ခိုးယူ ျခင္းမ်ားခံၾကရၿပီး မိမိတို႔လုပ္ငန္း လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း၊ ေငြေၾကး ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ လ်က္ရွိၾကေပသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိေသာ အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေပးစက္ မ်ားတြင္လည္း ဟက္ကာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း မၾကာေသးမီ အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို သိရွိရသည္။ ၎အခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ တိုက္ဆိုင္အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ Bio-metric နည္းပညာရပ္မ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔တြင္ အသံုးျပဳ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Biometric လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္

Biometric စနစ္တြင္ အေျခခံ လုပ္ေဆာင္မႈ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပထမစနစ္မွာ Verification သို႔မဟုတ္ Authentication ဟုေခၚေသာ One-to-One Compari-son စနစ္ျဖစ္ၿပီး သိရွိလိုေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စစ္ေဆးလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေသာ Biometric Database ထဲမွ တစ္ခုခ်င္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အဆင့္၌ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္  အသံုးျပဳမည့္ သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို Database ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ တတိယ အဆင့္တြင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ယခုစနစ္ တြင္ Smart Card၊ သို႔မဟုတ္ ID Number တို႔ကို အသံုးျပဳကာ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ Hand Geometry, Voice  Print, Keystroke Behavior ႏွင့္ Signature တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။

ဒုတိယစနစ္မွာ Identifi-cation ဟုေခၚေသာ Many-to-One Comparison စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးလိုေသာ အခ်က္ကို မ်ားျပားလွစြာေသာ ေဒတာအခ်က္ အလက္မ်ားထဲမွာ အတည္ျပဳခဲြျခား စစ္ေဆးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္တြင္ Finger Scan, Retina Scan, Iris Scan ႏွင့္ Facial Scan စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို Biometric ဆိုင္ရာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ၎တို႔မွာ Universality, Uniqueness, Permanence, Measurability, Performance, Acceptability ႏွင့္ Circumven-tion  အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ ၇ ဆင့္ မလဲြမေသြ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အျခားထူးျခား စစ္ေဆးႏိုင္မႈ နည္းလမ္း ခုႏွစ္ခုကိုလည္း အသံုးျပဳ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု သိရွိရပါသည္။ အဆုိပါ ခုႏွစ္မ်ိဳးမွာ

၁။ နား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ေဗြမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နားမ်ား၏ ပုံသဏၭာန္ သည္လည္း ကဲြျပားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ လူတစ္ဦးတည္း၌ပင္ နားရြက္ ၂ ခုသည္ တူညီမႈမရွိဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ နားရြက္၊ သို႔မဟုတ္ ပါးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖုန္းကို log on ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီးျခားအေနျဖင့္  App ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။

၂။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္  အမွန္တရားကို သိရွိၾကသည္ဟု ဆိုစကားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးသားကို အေျခခံကာ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ရသည္ဟု ဆိုလာလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ထူးဆန္းမေနပါႏွင့္။ Nymi ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထုတ္လုပ္စမ္းသပ္ဆဲ လက္ေကာက္ဝတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးခုန္သံကို တိုင္းတာ၍ အီလက္ထေရာစနစ္ အခ်က္ျပစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ ၎ အခ်က္ျပျခင္းကို မူတည္ကာ တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္ေဗြစနစ္၊ မ်က္ဝန္း စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားထက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ၎နည္းလမ္းသည္လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

၃။ တင္ပါး

ထူးဆန္းဖြယ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တင္ပါးမ်ားသည္လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္အခ်က္ထဲတြင္ ထူးျခားစြာ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုေတသန အဖဲြ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ကားထိုင္ခံုတစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၎ထိုင္ခံုမွ မည္သူဝင္ထိုင္ သြားသည္ကို မွတ္သား၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ႏိုင္သလို ပိုင္ရွင္တစ္ ဦးတည္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္မွ ထည့္သြင္းထားေသာ အျခားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မႈရွိမွသာ အျခားေသာ ကားတြင္ ပါဝင္သည့္စနစ္မ်ား အလုပ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စနစ္ကို နမူနာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ ထားသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

၄။ မ်က္လံုးလႈပ္ရွားမႈ

မ်က္လံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေသာမ်က္ေၾကာလႊာ၊ သို႔မဟုတ္ မ်က္ဝန္းမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ အခါတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာဌာနမ်ား၌ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အစၥေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မ်က္လံုး၏ လႈပ္ရွားမႈကို အသံုးျပဳကာ Pattern ပံုစံဆဲြျခင္းျဖင့္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စနစ္အေနျဖင့္ အျခားေသာ လက္ေဗြစနစ္မ်ား ဖတ္႐ႈျခင္းထက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈကာ Pattern ဆဲြမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တံု႔ျပန္မႈျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

၅။ ႏွာေခါင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွာေခါင္းမ်ား အေနျဖင့္ အသက္႐ွဴျခင္းႏွင့္ အနံ႔အာ႐ံုခံစားရန္ အတြက္သာမက Bio-metric အတြက္လည္း အတည္ျပဳ အသံုးဝင္ႏုိင္ပါသည္ဟု ၿဗိတိန္ သုေတသန သမားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႏွာေခါင္းမ်ားသည္လည္း တူညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွာေခါင္း ပံုစံေပါင္း ၆ မ်ဳိးရွိေသာ္လည္း လူသား တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ တူညီရန္ မွာ ျခားနားမႈမ်ားရွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွာေခါင္းပံုစံ ခဲြစိတ္ျပဳျပင္ ထားပါကလည္း မွတ္မိရန္ လြယ္ကူေပသည္။ ေဟာလိ၀ုဒ္မွ လူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္ကာ အာမခံထားရွိ ၾကပါေပသည္။

၆။ ေသြးေၾကာမ်ား

လက္ေဗြ စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ အခါတြင္ ေခတ္စားေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚ မွီခိုမႈအေနျဖင့္ မ်ားျပားလြန္းေနပါသည္။ ၎အခ်က္သည္ပင္ ေကာ္ပီကူးကာ ခိုးယူခံရႏိုင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားထဲမွ သို႔မဟုတ္ လက္ဖ၀ါးထဲမွ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္းသည္ အတုျပဳလုပ္ရန္၊ ေကာ္ပီကူးယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္မူ ခက္ခဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၇။ အနံ႔႐ႈျခင္း စမ္းသပ္မႈ

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ရွိေသာ အ နံ႔မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီမႈ မရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ရွိေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလာျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ ရွိ Polytechinical University တစ္ခုမွ Artificial Nose တစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အန႔ံမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အန႔ံခဲြျခားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ အေနျဖင့္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ၎နည္းပညာႏွင့္ ဆင္တူေသာနည္း ပညာတစ္ရပ္ကို တီထြင္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုနည္းပညာ အေနျဖင့္ အနံ႔အသက္ကို အေျခခံတည္ေဆာက္ ထားသည္ျဖစ္ရာ အစားအစာႏွင့္ အနာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အနံ႔အသက္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုနည္းလမ္းကို စမ္းသပ္မႈသည္လည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အမွားရွိႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား ပါသည္။

Biometric အမ်ိဳးအစားမ်ား

DNA တြက္ခ်က္ျခင္း၊ Ear ပုံသဏၭာန္ ခဲြျခားျခင္း၊ မ်က္ဝန္းႏွင့္ မ်က္ေၾကာလႊာ ခဲြျခားျခင္း၊ မ်က္ႏွာခဲြျခားျခင္း၊ လက္ေဗြ ဖတ္႐ႈျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္း တည္ေဆာက္မႈ ခဲြျခားျခင္း၊ ေျခလွမ္းခဲြျခားျခင္း၊ လက္ပံုသဏၭာန္ ခဲြျခားျခင္း၊ အနံ႔ခဲြျခားျခင္း၊ လက္မွတ္(Sign) ခဲြျခားျခင္း၊ စာေရးသားမႈ ခဲြျခားျခင္း၊ ေသြးေၾကာခဲြျခားျခင္း၊ အသံခဲြျခားျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါ သည္။ အဆိုပါ ခဲြျခားႏိုင္မႈ စနစ္တစ္ခု ခ်င္းစီတြင္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ဒြန္တဲြလ်က္ တည္ရွိေပသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ အသံ၊ မ်က္ႏွာ၊ လက္မွတ္အသံုးျပဳ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာ ေပါမ်ားေသာ္လည္း DNA စစ္ေဆးျခင္း၊ မ်က္ေၾကာလႊာ စစ္ေဆးျခင္း၊ မ်က္ဝန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ပံုသဏၭာန္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သလို တိက်မႈလည္း  ပိုရွိသည္ကို ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနမႈ

Biometric အသံုးျပဳေနေသာ လက္ရွိကမၻာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်က္ဝန္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မ်က္ေၾကာလႊာ စစ္ေဆးျခင္းကို အသံုးျပဳရာတြင္ ႏ်ဴကလီးယား အေဆာက္အဦ ဝင္ခြင့္ေနရာမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အထူးၾကပ္မတ္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေဗြ စစ္ေဆးျခင္းစနစ္ကို ရဲဌာနမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္တည္ေဆာင္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကို အ ေထြေထြ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္မွတ္စစ္ေဆးျခင္းကို စက္႐ံုမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသံျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ဘဏ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အၾကား တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ နည္းပညာ ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းလည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Biometric နည္းပညာအတြက္ အေသးစိတ္ ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ ျဖစ္သလို ယခုေဖာ္ျပခြင့္ ရွိေသာစာမ်က္ႏွာ အေနျဖင့္လည္း လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ေလာက္မည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ အသားေပး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိသည္ကို ဝန္ခံအပ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ National ID Pro-gram တစ္ခုျဖစ္ေသာ Aadhaar သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ Biometric  Database စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ Biometric  အသံုးျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးလ္၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ဂမ္ဘီးယား၊ ဂ်ာမဏီ၊ အိႏိၵယ၊ အီရတ္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ နယ္ သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ယူကရိန္း၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း လူဦးေရ ေပါင္းသန္း ၆၀ နီးပါးခန္႔ရွိရာ လာမည့္ရာစုႏွစ္ အတြင္း အဆိုပါ ပမာဏထက္ မ်ားျပား လာေပဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ ေပါမ်ားလာျခင္း ႏွင့္အတူ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားလည္း တိုးပြားလာ တတ္သည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လြယ္ကူစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ Biometric နည္းပညာ အကူအညီကို ရယူသံုး စဲြသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ကုိးကားခ်က္

Biometric (wiki)

www.biometricsinstitute.org

www.ehow.com

www.biometrics.pbworks.com

7 surprising biometric identification methods article