ေမာ္ဒယ္နိမ့္ တီဗြီႏွင့္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ YouTube app ေထာက္ပံ့မႈ Google ႐ုပ္သိမ္း

o-YOUTUBE-DEVICE-SUPPORT-facebook.jpg

Google သည္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ Google တီဗြီအျပင္ တီဗြီမ်ားႏွင့္ Blu-ray players, iPhone ႏွင့္ iPad ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ YouTube app အား ေထာက္ပံ့သြားေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းကို Google က YouTube Help စာမ်က္ႏွာတြင္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ Google သည္ ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ feature မ်ားစြာ ပါဝင္လာရန္ YouTube Data API (applications programming in-terface) အဆင့္ျမႇင့္လ်က ္ရွိသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎အစီအစဥ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က developer မ်ားအား အသိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google သည္ YouTube ၏ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ဗားရွင္းေဟာင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ အေစာပိုင္းတြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၌ YouTube app ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။  သို႔ေသာ္လည္း  Google သည္ YouTube app  အသုံးမျပဳႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ update ျပဳလုပ္၍ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို YouTube Help စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

iPhone, iPad သို႔မဟုတ္ iPod Touch သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Apple မွ YouTube app ကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ iOS 7 ကိုိ download ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ browser မွတစ္ဆင့္ You-Tube မိုဘိုင္းဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

Ref : CNET