အရည္အေသြးျမင ့္မိုဘိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပသြားရန္ Google စီစဥ္

google-mobile-friendly-websites.jpg

Google သည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြမႈျပဳရာတြင္ မိုဘိုင္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပေပးၿပီး မိုဘိုင္းအတြက္ မဟုတ္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က Google သည္ မိုဘိုင္းရွာေဖြမႈ ရလဒ္အတြင္း မိုဘိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  အထူးသျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိုဘိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ mobile-friendly update ကို တစ္ကမၻာလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း blog post တြင္ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ သင့္ေတာ္မႈရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားရွိ စာသားမ်ားအား tap သုိ႔မဟုတ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕စရာ မလိုအပ္ဘဲ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ ဝက္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမွ မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အလ်ားလိုက္ scroll ျပဳလုပ္ရျခင္းတို႔ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google က blog post တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

အဆိုပါ update သည္ မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုလုံးထက္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ မိုဘိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref : CNET