အထည္ရက္ႏိုင္သည့္ 3D printer သစ္တစ္မ်ိဳးကို Disney Research ဖန္တီး

bunny1.jpg

Disney Research သည္  Carnegie Mellon တကၠသိုလ္ႏွင့္  ပူးေပါင္း၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ အထည္ရက္ႏိုင္ သည့္ 3D printer ကိုဖန္တီးခဲ့သည္။

၎ 3D printer ကို Layered Fabric 3D Printer ဟုေခၚဆိုၿပီး ၎တြင္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို ခြဲျခမ္းပစ္သည့္ သေဘာတရားကို အသုံးျပဳထားသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္သည္ အထည္မ်ားကို အလႊာမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခမ္းေပးသည့္ မတူညီေသာ နည္းစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို အသုံးျပဳထားသည္။ Layered Fabric 3D Prin-ter သည္ အထည္လိပ္တစ္ခုမွ အလႊာတစ္ခုစီ၏ လိုင္းမ်ားကုိ ေလဆာအသုံးျပဳ၍ ျဖတ္ေတာက္ေပးသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ print မလုပ္ခင္အထိ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရၿပီး ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည့္ အထည္အပိုမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ ႏူးညံ့ေသာ အထည္ထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ printer သည္မည္သည့္ အရာဝတၳဳကုိမဆို  ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုထဲတြင္ အထည္သား ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္၍လည္း ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Layered Fabric 3D Printer ကုိ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အရာဝတၳဳမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အထူးျပဳလုပ္ ထားသည့္ အရာတၳဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း Disney Research ၏ printer ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာတမ္း၌ေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါ printer ျဖင့္ ၆.၃၅ စင္တီမီတာ (၂.၅ လက္မ) ထက္မထူေသာ Stanford bunny အ႐ုပ္ထုတ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွစ္နာရီခဲြခန္႔ ယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : CNET