ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ KMD တို႔ ပူးေပါင္း၍ Web Development ႏွင့္ Network Communication Diploma သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္á

Banner---Integrated-Marketing.jpg

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ Web Developer တစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) Network ပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္) ႏွင့္ KMD တို႔ပူးေပါင္း၍ Web Development ႏွင့္ Network Communication Diploma သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Web Development Diploma သင္တန္းတြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ဖန္တီးေရးသားရာ၌ သိသင့္သိထိုက္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ System Analyst တစ္ေယာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား၊ e-Government လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Dynamic Web Site မ်ား ဖန္တီး ေရးသားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ Programming Concept မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ System Designer တစ္ဦးအ တြက္လိုအပ္သည့္ Screen Design မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ စစ္ေဆး ျခင္း၊ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္သည့္အခါ အေရးႀကီး သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခံဳ စိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ လုိအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို Database အတြင္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ Network Communication Diploma သင္တန္းတြင္ Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၏ အေျခခံ နည္းပညာမ်ား၊ အေသးစားလုပ္ငန္း Network ခ်ိတ္နည္းမွ Enterprise လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးမ်ားတြင္ Network ခ်ိတ္ဆက္နည္းပညာရပ္မ်ား၊ Wireless နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးနည္း ပညာရပ္မ်ား၊ Server Administrator တစ္ေယာက္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ Network Infrastructure Management ပညာရပ္မ်ား၊ Telecom Network (2G,3G, 4G) ပညာရပ္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ ေတြ႕သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကာလ ၉ လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို သထုံလမ္း၊ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Diploma ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး University of Greenwich (UK) ၏ Second Year Computing Diploma ကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္သလို International B.Sc.(Hons) Degree ရရွိသည္ အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက KMD ဖုန္း-၀၁-၃၈၁၁၂၉၊ ၃၈၁၀၃၅ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။