ေစ်းႏႈန္း သက္သာသည့္ ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းလိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ Project Fi ကုိ Google မိတ္ဆက္

la-fi-google-fiber-20120727-001.jpg

Google သည္ သုံးစြဲသည့္ data ပမာဏကိုသာ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ ဆယ္လူလာ ဝန္ေဆာင္မႈ သစ္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး 1 gigabyte ကုိလည္း ၁၀ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

Google ၏ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္သည္ ဖုန္းအဝင္၊ အထြက္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ text  အပါအဝင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခအတြက္ တစ္လလွ်င္ကန္ေဒၚလာ ၂၀ က်သင့္မည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ Google က Project Fi ဟုအမည္ ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Sprint ကုမၸဏီႏွင့္ T-Mobile ပိုင္ဆုိင္သည့္ အခမဲ့ Wi-Fi hot spots ႏွင့္ mobile network ၁ သန္းေက်ာ္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Hardware, software ႏွင့္ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ျဖင့္ လူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ဆက္သြယ္ေရး ထုတ္ကုန္ ဒုဥကၠ႒နစ္ခ္ေဖာ့က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိ ဧရိယာ အမ်ားအျပားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဆယ္လူလာ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အတူအခမဲ့ Wi-Fi ပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီသည္ မိုဘုိင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေၾကာင္း  Gartner ရွိ သုေတသသန ဆန္းစစ္သူ ေဘးလ္မန္နက္ဇ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ရက္သစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား သုံးစြဲေနရသည့္ စရိတ္ကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးလ္မန္နက္ဇ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: LATimes