ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ

Yangon-computer-University.jpg

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပါရဂူ (PhD-IT) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္းသိရသည္။ ပါရဂူဘြဲ႕အႀကိဳ သင္တန္းမ်ားကို ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ (သုိ႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိသူၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းအား အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Referee ႏွစ္ဦးထံမွ Letter of Recommendation ကုိ တင္ျပႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕အႀကိဳသင္တန္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္ သုေတသနက်မ္းျပဳ ႏွစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းစစ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၌ အဂၤလိပ္စာကို နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔ လယ္ ၁၂ နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ကုိ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အထိ လည္းေကာင္း ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လူေတြ႕ေျဖဆို ရမည္ျဖစ္ၿပီး အုိင္တီနယ္ပယ္တြင္လုပ္သက္ အေတြ႕အႀကံဳ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိၿပီး အိုင္တီဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းစစ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္မလိုဘဲ သီးျခားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဖုန္း-၀၁-၆၁၀၈၈၉၊ ၆၁၀၆၅၅ ႏွင့္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဖုန္း- ၀၉၆၅၀၅၀၁၂၊ ၀၉၆၅၀၂၂၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။