Dell IN7537 Notebook

Dell-IN7537-Notebook2.jpg

Dell IN7537 Notebook မွာ Touch screen အမ်ိ ဳးအစားျဖစ္ၿပီး Intel Core i5-4210U 1.7GHz  (3M Cache,up to 2.7GHz) Processor ႏွင့္ Memory 6GB DDR3L/1600 ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ Sata 1TB HDD ပါဝင္သည္။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းအတြက္ အျမင့္ပိုင္းဂရပ္ဖစ္ကတ္ျဖစ္ေသာ Nvidia GeForce GT750M 2GB DDR5 ကို အသံုးျပဳထားသည္။ မ်က္ႏွာျပင္မွာ
၁၅.၆ လက္မ က်ယ္ဝန္းသည္။ 4 cell battery ကို အသံုးျပဳထားသည္။ Dell ၏ Feature မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို Parts & service တစ္ႏွစ္ေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၈၂၉ ျဖစ္သည္။ Golden Power Technology ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈ ႏွင့္ ၂၃၀၄၈၄၉ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။