အာ႐ုံခံ စနစ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ UP3 လႈပ္႐ွားမႈ ေျခရာခံစက္ကို Jawbone မိတ္ဆက္

UP3_GroupShot_01.R2.1_RGB_FULL_JPG.0.jpg

Jawbone UP3 သည္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအားလုံးကို အာ႐ုံခံေပးႏိုင္ေသာ ေျခရာခံစက္ ျဖစ္သည့္အျပင္ သုံးစြဲသူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားကိုလည္းဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ထုတ္ကုန္၏ အ႐ြယ္အစားမွာ ပါးလႊာၿပီး လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူကာ ဆန္းစစ္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ UP3 မွဆန္းစစ္လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎၏ျမင္ကြင္း ေပၚတြင္ျပန္လည္ ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ UP3 တြင္ Multisensor Platform ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ႏႈန္း တုိင္းတာေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာသစ္မ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ အေရျပားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ကို တုိင္းတာေပးႏိုင္သည့္ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

Jawbone UP3 တြင္ အိပ္စက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို တိုင္းတာေပးမည့္ Advanced Sleep function လည္းပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ က်န္းမာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္
Ref: Coolest-Gadgets