Digital Camera Watch

DIGITAL-CAMERA-WATCH--BS-752C-.jpg

လက္ပတ္နာရီပံုစံျဖစ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လွ်ိ ဳ႕ဝွက္စြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားႏိုင္သည့္ SPY camera  watch ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးတည့္ေစႏိုင္ မည္ဟု သိရသည္။ အမည္းေရာင္ဒိုင္ခြက္အတြင္း နာရီလက္တံ စာလံုးမ်ားၾကားထဲတြင္ Camera ကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ Spy camera ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္သံႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္ေသာ ဗီဒီယိုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Memory 4 GB ပါဝင္ၿပီး ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ Resolution 640 x 480 / 720 x 480 / 1280 x 960  AVI Format ျဖင့္ သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၃၆,၉၀၀ ျဖစ္ၿပီး F@X Computer ဖုန္း – ၂၅၂၆၂၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။