၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာသင့္ေသာ Programming Language (၅) မ်ိဳး

Cover.jpg

ကိုယ္ပိုင္ software code ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ လူသံုးမ်ားလ်က္ရွိေသာ Programming language မ်ားကို ေလ့လာသင့္သည္။ Programming သည္ စြယ္စုံရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အသုံးဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ နည္းပညာသည္ အဓိက အခန္းက႑ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရိွေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာသင့္သည့္ language (၅) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) Java ႏွင့္ Swift

Java သည္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ မိုဘိုင္း application မ်ားစြာ၌ အသုံးျပဳေနေသာ programming language တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Android app အမ်ားစုကို Java ျဖင့္ဖန္တီးထားသည္။ Java သည္ desktop ႏွင့္ မိုဘိုင္း application မ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ေလ့လာသင့္ေသာ language တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Swift သည္ Objective-C, Ruby ႏွင့္ Python အျပင္ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ားေပၚတြင္ Apple မွ ဖန္တီးခဲ့သည့္ language တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ iOS ႏွင့္ OS X အတြက္ app မ်ားကို ၎ language ျဖင့္ပင္ ဖန္တီးၾကသည္။ Swift သည္ Java ထက္ ခက္ခဲေသာ္လည္း programming language မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အလြန္ နားလည္လြယ္ႏိုင္သလို ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲသူမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လ်က္ရွိေသာ C/C++ သုိ႔မဟုတ္ Python မ်ားႏွင့္ အလြန္ကြာျခားမႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) Python

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ application မ်ားစြာသည္လည္း python ကုိအသုံးျပဳထားၾကသည္။ အင္တာနက္ရွိ framework ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ programming language မ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားၾကၿပီး အံ့အားသင့္ ဖြယ္ရာအရာမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ Python ကို Sims 4 အပါအဝင္ ဂိမ္းအမ်ားအျပားတြင္ logical engine အျဖစ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္အကူ ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Python သည္လ ူတိုင္းက အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြယ္တကူ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ programming language တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။

(၃) C++

C++ သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူသုံးမ်ားေနသည့္ programming language တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ programming language ကိုအသုံးျပဳ၍ ပ႐ုိဂရမ္ေရးဆြဲရာတြင္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ လုိအပ္သည္။ C++ ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ အသုံးျပဳလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္လည္း ႀကီးမားသည္။ C/C++ အတြင္း code ထည့္သြင္းျခင္းသည္ Java, Python, C# ကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမင့္ language တြင္ code ထည့္သြင္းျခင္းထက္ ပုိမိုျမန္ဆန္သည္။

(၄) R

Programming language တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ R ကို မ်ားျပားလွသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားျဖင့္ application မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ R သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိကာ လုပ္ငန္းသုံး software ျဖစ္သည့္ enterprise resource planning (ERP) ၏ platform မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။ R ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခု၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ R ကို ေလ့လာထားသင့္သည္။

(၅) Ziron

Assembly (ASM) ကို ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူမ်ားသည္ Ziron ကိုလည္း ႏွစ္သက္မည္ ျဖစ္သည္။ Ziron ႏွင့္ ASM မွ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ညႊန္းၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ platform တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ C ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲသူအေနျဖင့္ code ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးဆြဲရန္ မလိုအပ္ဘဲ Ziron ျဖင့္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ASM အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။