Cloud Backup (online backup)

Online backup ဟူ၍ လူသိမ်ားသည့္ cloud backup ဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္ကို ေကာ္ပီကူးယူထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်က္အလက္၏ မိတၱဴကို ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကြန္ရက္တစ္ခုေပၚမွတစ္ဆင့္ off-site server တစ္ခုထံ ေပးပို႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါ server ကို third-party service provider က ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး သံုးစြဲသူအေရအတြက္၊ သိုေလွာင္မႈပမာဏအေပၚ မူတည္ကာ backup ျပဳလုပ္သူထံမွ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတြင္ off-site sever ကို ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ္လည္း အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံမႈမွာ တူညီသည္။

Online backup စနစ္မ်ားတြင္ client software application တစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ သံုးစြဲသူ ဝယ္ယူထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အကယ္၍ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ေန႔စဥ္ backup ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့လွ်င္ အဆိုပါ application က အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး encrypt ျပဳလုပ္ကာ service provider ၏ sever မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ Bandwidth သံုးစြဲမႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ဖိုင္ေပးပို႔မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ နည္းပါးေစရန္အတြက္ service provider က initial full backup ၿပီးဆံုးသည့္အခါ လံုၿခံဳမႈရိွသည့္ backup မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။