၂၀၁၇ တြင္ ActiveX ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေတာင္ကိုရီးယား ဖယ္ရွားသြားမည္

south_korea_flag.jpg

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ Windows app မ်ားအတြင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ feature မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Software framework ActiveX အား၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၉၀  ရာခိုင္ႏႈန္း ဖယ္ရွားသြားရန ္စီစဥ္ေနလ်က္ရွိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိေသာ နာမည္ေက်ာ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ActiveX အသုံးျပဳေနမႈကို ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဖယ္ရွားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ActiveX သည္ Internet Explorer ၌တည္ရွိၿပီး အျခား platform မ်ားစြာျဖင့္လည္း သဟဇာတ မျဖစ္ေပ။ Microsoft အေနျဖင့္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ခန္႔အထိ patch မ်ားျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိၿပီး Windows သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ActiveX သည္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား အေနျဖင့္လည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ နည္းပညာကို ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစားထိုးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ၍ နည္းပညာသစ္ကို ရွာေဖြေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကိုရီးယားဆုိက္မ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ထြက္ႏိုင္ရန္ Internet Explorer အျပင္ ActiveX ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ e-commerce လုံၿခဳံေရး တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္း၌ ဥပေဒတစ္ခုျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎စနစ္ တည္ေဆာက္မႈသည္ ဖန္တီးထားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေပ။

ေတာင္ကိုရီးယား သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက e-commerce ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ActiveX မ်ားဖယ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္အျပင္ အနာဂတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ActiveX မ်ားဖယ္ရွားမႈကို ဘ႑ာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑မ်ားတြင္ပါ တုိးခ်ဲ႕၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိပ္တန္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀၀ တြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ActiveX ေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို စံတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါ စရိတ္မ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ဝမ္သန္း ၁၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၉၁,၀၀၀) က်ခံေပးသြားမည္ျဖစ္သလို ActiveX ေနရာတြင္  ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳမည့္ နည္းပညာ ၄၈ ခုကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : ZDNET