တ႐ုတ္က GitHub အား ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ဟု သုေတသီမ်ားဆို

github.jpg

သုေတသီမ်ားက GitHub  အား တ႐ုတ္အစိုးရမွ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က GitHub အား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငါးရက္ၾကာ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စတင္ေလ်ာ့က် သြားခဲ့သည္။

GitHub ၏ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ တာဝန္ရွိသူဟု စြပ္စြဲခံေနရသည့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက  အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ GitHub ကမူ ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္း traffic အလြန္မ်ားျပား လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႀကီးမားလွေသာ distributed denial of service (DDoS) တိုက္ခိုက္မႈကို ပထမဆုံး ေျခရာခံမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ခိုးယူခံခဲ့ရေသာ ရွာေဖြမႈကုမၸဏီ Baidu မွေထာက္ပံ့ထားသည့္ analytics tool မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ တိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရး သုေတသီေလးဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ browser မ်ားက တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ ဆာဗာမ်ားမွ script မ်ားကို ေတာင္းဆုိၿပီး ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ code မ်ားထည့္သြင္း ေပးလိုက္ေၾကာင္း Netresec ကုမၸဏီ၏ အီရစ္အိတ္ခ်္ဂ်ယ္ဗစ္ ေရးသားခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ တုိက္ခုိက္မႈသည္ GitHub ေပၚရွိ စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုကို ဦးတည္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး  ၎တို႔မွာဆင္ဆာ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ Greatfire.org အဖြဲ႕စာမ်က္ႏွာႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားဝက္ဘ္ဆိုက္ New York Times စာမ်က္ႏွာတို႔ ျဖစ္သည္။ ၎ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာႏွစ္ခုသည္ တ႐ုတ္အာဏာ ပိုင္မ်ား၏ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ခံထားရသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။ အီရစ္အိတ္ခ်္ဂ်ယ္ဗစ္၏ စစ္တမ္းတြင္ GitHud တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref : BBC