ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူ

Thandar.jpg

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (MBA)၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (MPA)၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာ မဟာဘြဲ႕ (MDevS) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ အျခား သင္တန္း တစ္ခု တက္ေရာက္ေနသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ဆုိင္ရာ သင္႐ိုးႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတုိင္း ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  သင္တန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို MBA သင္တန္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန (ပတၱျမားေဆာင္)၊ ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)၊ MPA သင္တန္းမ်ား အတြက္ အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း-၁၁၂)၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္ နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ MDevS သင္တန္းအတြက္ ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း – ၁၀၆)၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္းတုိ႔တြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ရယူႏုိင္ၿပီး ေမလ ၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေရး/ေျဖစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ MBA သင္တန္းစာေမးပြဲကို ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ၌လည္းေကာင္း၊ MPA သင္တန္းစာေမးပြဲကို ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) ၌လည္းေကာင္း၊ MDevS သင္တန္းစာေမးပြဲကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) ၌လည္းေကာင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္မီသူမ်ားအား လူေတြ႕ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္၍ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း-(MBA -၆၆၁၇၃၆၊ ၆၆၄၆၈၄)၊ (MPA – ၅၁၂၆၃၃) (MDevS-၅၁၀၂၁၃) မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။