လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္းဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္း အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

wwwasianchildrensmissionorg.jpg

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္းဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္း (PPTT) အမွတ္စဥ္ (၂/၁၅) အား ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး  ျပင္ပဘြဲ႕ရမ်ား ေလွ်ာက္ထားလုိပါက အသက္ ၃၀ ႏွစ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လစာမဲ့ခြင့္ျဖင့္ သင္တန္းတက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ေရးေျဖ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဝင္ခြင့္ေရးေျဖႏွင့္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၅ ရက္တြင္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ (အဂၤလိပ္ စာႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတ)ကုိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ခ႐ိုင္စာစစ္ဌာန ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားစာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားႏွင့္ က်န္းမာေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္မွ စတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားသုိ႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးရန္ လာေရာက္သည့္အခါ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း)၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား (မူရင္း) ႏွင့္ က်န္းမာေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (မူရင္း) တုိ႔ကို ယူေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆရာတစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္၊ ရွိထုိက္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာအဂၤါရပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနတုိ႔ကို လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံအတိုင္း ကိုယ္တုိင္ ေရးသား ျဖည့္သြင္းကာ ေျခာက္လ အတြင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ပတ္စပို႔ အရြယ္ ဓာတ္ပံု  (မ်က္မွန္တပ္သူ ျဖစ္ပါက မ်က္မွန္ႏွင့္ တစ္ပံု၊ မ်က္မွန္မပါတစ္ပံု) ကို ကပ္၍ တင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲလ်က္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။