ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ စီစဥ္ေန

_82061583_137431552.jpg

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ဟက္ကာမ်ားကို အေရးယူႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးခြင့္ျပဳေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ျဖင့္  အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆိုက္ဘာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ဟက္ကာမ်ားကို အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီးပြား

ေရးတို႔ကို စိန္ေခၚေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ အေနျဖင့္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳဘဲ အာဏာပုိင္မ်ားက လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေရးယူမႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက အေမရိကန္သည္ Sony Pictures အား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္ အစီအစဥ္သစ္သည္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ဟက္ကာမ်ားကို အေရးယူရန္အတြက္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးအျပင္ တရားစီရင္ ေရးဌာနအႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသို႔လည္း ေပးအပ္ထားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးမ်ားအား ထိပါးသည့္ တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လုိက္ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအေနျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသစ္ကို ဖန္တီးခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစလုိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

Ref : BBC