စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“Royal ရတနာပံုလို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔လည္း ပါမယ္။ တျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြ လည္း ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးသြားဖို႔ လုပ္ေနပါ တယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုထၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာမည့္ Royal ရတနာပံုအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဒုတိယေျမာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ Royal ရတနာပံု၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ Telenor ၊ Ooredoo စသည့္ ကုမၸဏီေလးခုတို႔ ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ Fixed Lines ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။