အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ

Update-News_5.jpg

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ လက္ေအာက္၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္း) ကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ဟူ၍ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အမည္ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ျဖစ္ သူ ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအး က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ၌ ရမွတ္ေပါင္း ၄၈၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္လက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္၍ ကိုယ္ပိုင္အမည္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအးက ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ လက္ေအာက္၌ ဖြင့္လွစ္ထားၾကေသာ တကၠသိုလ္အားလံုးတို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ေျပာင္းလဲလာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ စီမံမႈမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲသြား ေသာ္လည္း သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လက္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မွာ ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအး က ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ ယခင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ဖြင့္ခဲ့သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြား မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီေပးအပ္၍ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။