အိတ္ေဆာင္အရြယ္အစားျဖင့္ Megaphone

Megaphone.jpg

လက္ကိုင္အရြယ္အငယ္စား Megaphone မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ကာေပါ့ပါးၿပီး လက္ကိုင္ကို ေခါက္သိမ္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒယ္ HQ-08 ျဖစ္ၿပီး ပလပ္စတစ္အမာစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေအာ္လံမွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ၿပီး စကားေျပာခြက္ကို အေရာင္ ၆ မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသံအတိုး၊ အက်ယ္အတြက္ ခ်န္ညိႇႏုိင္ၿပီး အသံၾကည္လင္ျပတ္သားစူးရွမႈ ရွိသည္။ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အသံကုန္တင္လိုက္ပါကလည္း အက္ကြဲသြားျခင္း၊ အသံမၾကည္လင္ျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တီးလံုး၊ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ား၊ အခန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကားေအာင္ အသံကုန္ေအာ္ရေသာ ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။ AA ဓာတ္ခဲ ၆ လံုးထည့္သြင္းအသံုးျပဳရၿပီး LED မီးလံုးျဖင့္ အခ်က္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၉,၈၀၀ ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။