ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁၉ ခုအထိရွိလာ

Update-News_5.jpg

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီ ၁၉ ခုအထိ ရွိလာေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၆.၃.၂၀၁၅ ရက္အထိ ကုမၸဏီ ၁၉ ခုအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၇.၂.၂၀၁၅ ရက္အထိ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္ တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီ ၁၃ ခု ရွိၿပီးေနာက္ ၆ ခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ Fortune International Limited, Frontiir Company Limited, Myanmar Economic Corporation, Myanmar Posts and Telecommunications, Digital Communications Co.,Ltd, Myanmar Railways တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Ooredoo Myanmar Limited, Telenor Myanmar Limited, Shwe Than Lwin Media Co.,Ltd, Eager Communications Group Co.,Ltd, Global Technology Co.,Ltd, Myanmar Fiber Optic Communication Network Co.,Ltd, Pan Asia Majestic Eagle Co.,Ltd, Digicel Myanmar Tower Company, Irrawaddy Green Towers Ltd, Apollo Towers Myanmar Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ KDDI Summit Global Myanmar Company Limited, Elite Telecom Public Company Limited, Yatanarpon Teleport Public Company Limited တို႔ကို ၂၇.၂.၂၀၁၅ ရက္အထိ စာရင္းထပ္တိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္း ၁၉ ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလိုင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၍ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။