ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏ ရွယ္ယာမ်ားကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ေရာင္းခ်မည္

IMG_6557.jpg

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ ၎တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာမည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စာရင္းတင္သြင္း၍ ေရာင္းခ်သြားရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ကုမၸဏီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

”စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ဝင္ရင္ေကာင္းမလားဆိုၿပီး စဥ္းစားတယ္။ အႀကံေပးေတြက ဒါကို ၂၀၁၈ ေလာက္မွ လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အႀကံေပးထားေတာ့ ၂၀၁၈ မွာ ဒါကို လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္” ဟု ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေပၚ ေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္အေနျဖင့္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို၂၀၁၈ မွသာ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စာရင္းတင္သြင္း၍ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏ အစုရွယ္မ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက လက္ရွိ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ မ်ားစြာျမင့္တက္လာႏိုင္ သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ခန္႔႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးသည္ မၾကာခင္ကာလ၌ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္၍ ရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ မျပဳၾကရန္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕က ေျပာဆိုထားသည္။

ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ၌ စတင္အသက္လႈပ္ရွား လာမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံံုးေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၌ စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြ ရရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားကို ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ အစုရွယ္ယာတစ္ခုသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြကိုလည္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။