လက္ရွိၿဂိဳဟ္တု Thaicom -5 မွ Thaicom-7 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည္

Update-News_5.jpg

လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ Thaicom-5 ၿဂိဳဟ္တုမွ အသစ္ျဖစ္သည့္ Thaicom-7 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ C-Band IPSTAR စနစ္အတြက္ ၿဂိဳဟ္တုငွားရမ္း အသံုးျပဳထားေသာ Thaicom ကုမၸဏီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

C-Band IPSTAR အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိၿဂိဳဟ္တု Thaicom-5 မွ ၿဂိဳဟ္တုအသစ္ျဖစ္ေသာ Thaicom-7 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ C-Band IPSTAR ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညွိျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Outdoor Unit အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ကို အခမဲ့ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ C-Band IPSTAR သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ Terminal ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁.၄.၂၀၁၅ မွ ၃၀.၆.၂၀၁၅ ရက္အတြင္း ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း-၀၁-၆၅၃၃၉၆၊ ၀၁-၆၅၃၃၉၇ သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။