Silicon Power Ultima U30

Silicon-Power-Ultima-U30_1.jpg

Silicon Power Ultima U30 သည္ USB 2.0 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး လက္မျဖင့္ တြန္းလွည့္၍ အဖုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီ ဆုံလည္ဖြင့္၍ရေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အေရာင္တင္ထားျခင္းမရွိေသာ Metal ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Flash Drive တစ္ခုျဖစ္သည္။ Ultima U30 ၏ အားသာခ်က္မွာ USB ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ  အပ်က္အစီး ထိခိုက္မူမရွိေစရန္ ေခ်ာင္ေသာဝင္႐ုိးျဖင့္ အေနအထား ေလးမ်ဳိးလွည့္၍ အဖုံးကို ဆုံလည္ဖြင့္၍ရေသာ နည္းပညာကို အသုံးျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို Lifetime ေပးထားၿပီး 8GB- ကန္ေဒၚလာ ၅.၅၊ 16GB – ကန္ေဒၚလာ ၈.၉၊ 32GB – ကန္ေဒၚလာ ၁၄.၇ ျဖင့္ Golden Power Technology ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ၂၃၀၄၈၄၉  ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။