ေစတီပုထိုးပံုမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အခမဲ့ေရးဆြဲေပးမည္

AutoCAD2007-.gif

မႏၲေလးၿမိဳ႕  (၃၃ x၇၃) ၊ ( ၇၃x၇၄) လမ္း၊ ေရႊဥေဒါင္းလမ္းသြယ္ရွိ   Dimension   Training , Design , Animation  သင္တန္းေက်ာင္းမွ  အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း ၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိ္ုင္း ေရးဆြဲျခင္း သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အေဆာက္အဦးေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတြင္  Auto  CAD, 3DS Max ,  Google  Sketch Up ႏွင့္  Revit ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း သင္တန္းတြင္ Adobe Photoshop  CS3  , Corel Draw X  ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပအေတြ႕အႀကံဳ ရွိ ဆရာမ်ားမွ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာသာရပ္အားလံုးကိုအေျခခံမွစၿပီး နားလည္တတ္ ကြ်မ္းသည္အထိ သင္ၾကားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံမရွိသူမ်ား အတြက္လည္းကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းကို စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေစတီပုထိုးပံုမ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေရးဆြဲေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း – ၀၉၂၀၂၉၆၄၃  သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။