ပဲခူးၿမိဳ႕တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား တစ္လံုးထပ္တိုး

cheap_telephone_T_P_basic_telephone.jpg

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား တစ္လံုး ထပ္တိုးလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္မွစတင္ကာ နံပါတ္တစ္လံုးတိုးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေၾကညာသည္။ လက္ရွိနံပါတ္ ၀၅၂-၂xxxx၊ ၀၅၂-၂၀xxx၊ ၀၅၂ -၃၀ xxx  ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ၀၅၂-၂၂၂xxxx၊ ၀၅၂-၂၂၀ xxxx၊ ၀၅၂-၂၂၃၀ xxx အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း အိတ္ခ်ိန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေခတ္မီ Multi Service Acess Node (MSAN) အိတ္ခ်ိန္း ျဖင့္အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိသံုးစြဲလ်က္ ရွိသည့္ ဂဏန္းငါးလံုးႏွင့္ ဂဏန္းေျခာက္လံုး တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဂဏန္းခုနစ္လံုး နံပါတ္ အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕ရွိ အိတ္ခ်ိန္းအခ်ဳိ႕ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း နံပါတ္တစ္လံုးတိုးေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ားရွိသည္။