လက္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္သည့္ နည္းပညာကို OSVR တြင္ Leap Motion ေထာက္ပံ့ေပးမည္

OSVR_faceplate_with_Leap_Motion_side.jpg

အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္သည့္ Leap Motion ကုမၸဏီသည္ ေႏြရာသီတြင္ open source အျဖစ္ ထြက္ရွိလာမည့္ OSVR Hacker Development Kit တြင္ လက္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္သည့္ နည္းပညာကို ထည့္သြင္း ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leap Motion ကုမၸဏီသည္ VR မဟုတ္သည့္ interface မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ virtual reality ထုတ္ကုန္မ်ားစြာအနက္ တစ္ခုအတြက္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ OSVR သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ VR ႏွင့္ ဂိမ္းကုမၸဏီ မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အၾကမ္းခံကာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ headset တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ၎ OSVR headset ကုိ ေမလတြင္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း  ဇြန္လမွသာ တင္ပို႔ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ VR ၏မ်က္ႏွာစာတြင္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ Leap  Motion faceplate လည္း ပါဝင္လာသည္။ အဆိုပါ OSVR head-set ကုိ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ဖြယ္ရွိၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁၉ ရွိ mount တစ္ခုအျပင္ သီးသန္႔ Leap Motion ကိုလည္း ကန္ေဒၚလာ ၇၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။ OSVR ၏ headset သည္ Sony, Oculus သုိ႔မဟုတ္ Valve  တို႔မွ ထုတ္လုပ္သည့္ headset တို႔ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ OSVR headset ကုိ ဂိမ္းကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္မည့္အျပင္ developer မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Developer မ်ားအေနျဖင့္ OSVR အတြင္းသို႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း Leap  Motion အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ မိုက္ကယ္ဘက္ခ္ဝဲက OSVR ႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရပုံကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheVerge