တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ဝင္ေငြ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္မွ သတင္းထုတ္ျပ

IMG_1114.jpg

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဝင္ေငြမ်ားကို နည္းပညာ လုပ္ငန္းအတြက္ အခန္းတည္ေနရာမ်ား ခ်ထားေပးျခင္းမွ အဓိကရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အျမတ္ေငြရရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္သာရွိေသးသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၎တို႔သည္ အသားတင္ဝင္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၃၃၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး အသားတင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၃၄၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို အျမတ္ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အျမတ္ေငြမ်ားကို ဧၿပီလ ၇ ရက္မွ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အျမတ္ခြန္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ႏႈတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁ ဘီလီယံရရွိေသာ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ စီးပြားေရးအရ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို သာလြန္ခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ဒါ ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ ၎တို႔သည္ ေငြေၾကးမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွခဲ့သည့္အ တြက္ အျမတ္ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိျခင္းမ်ားမွာ မ်ားျပားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ အိုင္စီတီနည္းပညာ အခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏ လက္ရွိအေနအထားအရ အသားတင္တန္ဖိုးသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းခြဲနီးပါးရွိၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္မွာ ၅ သန္းနီးပါးရွိသည္ဟု သိရသည္။ အစုရွယ္ယာ တစ္ခု၏ မူရင္းတန္ဖိုးသည္ တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္အထက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျပင္ပေပါက္ေစ်းအရ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္ ေငြက်ပ္ ၅ ေထာင္အထိ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူလိုသူသာရွိၿပီး ေရာင္းခ်ေပးလိုသူမရွိေသးေၾကာင္း၊ ရွယ္ယာမ်ား ကို ျမန္မာ အင္ဖိုတက္ခ္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရာင္းဝယ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း စည္းကမ္းခ်က္အရ လူတစ္ဦးလွ်င္ ရွယ္ယာ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။