ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္က ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ အသစ္၌ ရွယ္ယာ ထည့္သြင္းမည္

IMG_6557.jpg

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အသစ္၌ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ အစုရွယ္ယာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းခြဲ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေပၚလစီအရ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအေရအတြက္ကို ေလးခုထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခုကို လိုင္စင္ေပး အပ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လိုင္စင္ေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုသည္ အမ်ားေျပာဆိုေနသည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီကို ေပးအပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အပါ အဝင္ တိုင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို လိုင္စင္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအသစ္ကို ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီးစီးသည္မွလႊဲ၍ ေအာ္ပေရတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ရေသးျခင္း မရွိ ေၾကာင္း၊ အသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအသစ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ရေသးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၌ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအသစ္၌ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ စဥ္းစား ထားသည္ဟု သိရသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး နည္းပညာနယ္ပယ္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမတ္ေငြအေနျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ ၾကာျမင့္သည့္အထိ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အျမတ္အစြန္းမ်ား စတင္ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။