တန္ေဆာင္တိုင္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ သင္တန္းေၾကး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့မည္

DATA WORLD Computer Center မွ Graphic Design + Project ႏွင့္ Video Editing Course သင္တန္းမ်ားကို  သင္တန္းေၾကး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Graphic Design + Project Course တြင္ဓာတ္ပုံ အေဟာင္း၊ အသစ္မ်ားျပဳျပင္္ျခင္း၊Typography၊ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ၊ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္ပိုးမႈဗူးခြံ Design, Pamphlet, Letter  head, လက္ဆြဲအိတ္၊ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး၊ Calendar design မ်ားႏွင့္ 3D  design, Logo, Special Vector Art, လူပုံတူပန္းခ်ီ ၊ စာပန္းခ်ီမ်ား ဖန္တီးျခင္း ၊ Voucher, Magazine, Journal layout ထိုင္ျခင္းတို႔ကို Adobe Art Software မ်ားျဖစ္ေသာ Photoshop CS5,  Illustrator CS5, InDesign CS5 တုိ႔အျပင္ Xara 3D Maker ႏွင့္ Xara Designer Pro X9 တို႔ကို အသံုးျပဳ၍လုပ္ငန္းခြင္ရွိ Design Project မ်ားႏွင့္အတူ Theory ပါ ေပါင္းစပ္၍ Print Out, Vinyl ထုတ္ယူႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

Video Editing Course တြင္ Adobe Premiere Pro CS5, Adobe After Effects CS5, Adobe Photoshop CS5, Adobe Media Encoder CS5, Adobe Soundbooth CS5, Sony Soundforge, Procoder 3, TMPGEnc Authoring Works4 စသည့္ Software မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဇာတ္ၫႊန္းအရကားဆက္ျခင္း၊ Animation ထည့္ျခင္း၊ Slow Motion ထည့္ျခင္း၊ စာတန္းထိုးျခင္း၊ ႐ိုက္ကြင္းမွ ပါလာေသာဆူညံသံမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ အသံဖမ္းျခင္း၊ Multicam ကို အသံုးျပဳ၍ ႐ုပ္ႏွင့္အသံမ်ားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြတြဲဖက္ျခင္း၊ Setting Room မွ ႐ုိက္ကူးထားသည္မ်ားကို မိမိလိုအပ္ေသာ Background ေျပာင္းျခင္း၊ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲျခင္း၊ VCD၊ DVD ထုတ္ျခင္း၊Track မ်ားဖန္တီးျခင္းစသည္တို႔ကို ႐ိုက္ကြင္း Project မ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိသည္။

သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးပါက လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေဆြးေႏြးေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္ေထာက္ကူျပဳ Software ၊ Movie ၊ Song မ်ားႏွင့္ E-book မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိ (Random) တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လည္း စီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက  DATA WORLD Computer Training Center အမွတ္(၁၂၂) ဒုတိယထပ္ ၊(၃၈)လမ္း (ေအာက္္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၃၈၅၁၃၄ ၊၀၉- ၇၃၀ ၅၃၇၁၁ ႏွင့္ အမွတ္(၂၉) ဒုတိယထပ္ ၊ ေဇယ်ာသီရိလမ္း ၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း- ၀၉-၂၅၄၀ ၆၅၅၀၇ ၊၀၉- ၃၃၀ ၉၄၆၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။