ျမန္မာ့စာတိုက္ဥပေဒသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲလ်က္ရွိ

IMG_9026.jpg

ျမန္မာ့စာတိုက္ဥပေဒသစ္အား အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ Deputy General Manager ဦးခမ္းေအာင္ကေ ျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့စာတိုက္၏ ဥပေဒမွာ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ကပင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျခာက္လအတြင္းတြင္ အၾကမ္းထြက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာတိုက္ဥပေဒက ၁၈၉၈ ကတည္းက ေရးထားဆြဲခဲ့တဲ့ စာတိုက္ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ေဟာင္း ႏြမ္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အကူအညီနဲ႔ ျမန္မာစာတိုက္ေတြကို ၂၂.၁.၁၅. မွာ အသစ္ျပန္ လည္ေရးဆြဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္လအတြင္းမွာ အၾကမ္းရပါမယ္။ အဲဒီမွာ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒကို ေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြြက္ေနျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ဥပေဒသစ္ ေပၚေပါက္လာပါက တရားမဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားဝင္ဖိတ္ေခၚၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာရွိသလို တရားမဝင္ေတြလည္း ရွိေနတာၾကားသိရ ပါတယ္။ ဥပေဒေပၚလာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အားလံုး တစ္တန္းတည္း ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီဥပေဒနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တရားမဝင္ေတြကိုလည္း ဘယ္လို အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ဒီဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားမယ့္ အစီအစဥ္လည္း ရွိပါတယ္ ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။