ေဆြသဟာအသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ရက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္

10534549_10202851014457502_2063803923561691886_n.jpg

အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ရက္ ျပည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူ လိုအပ္ခ်က္အရ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ရက္ တစ္စံုတစ္ရာ ထပ္မံ မထုတ္ျပန္ခင္အထိ ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသြားမည္ဟု သိရသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာဆိုခကို တစ္မိနစ္ ၅၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈ၌ ေျပာဆိုခကို တစ္မိနစ္ ၃၅ က်ပ္သာ ေကာက္ခံၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳခကိုမူ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာ မွ Data စနစ္ျဖင့္ 1 MB လွ်င္ ၇ က်ပ္ ျပား ၅၀ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား အျပန္အလွန္ တည္ရွိေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၎တို႔၏ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္လၾကာ ကာလအတြင္း အေရအတြက္ ၅ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးလံုးကို အသံေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို စာရင္းထပ္မံ ေပးသြင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ နံပါတ္ျဖည့္သြင္းျခင္းကို တစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ စာရင္းျဖည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ GSM ႏွင့္ WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုပါက 1332 သို႔ SWE ဟု ေရးသားေပးပို႔ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈ၌ အင္တာနက္စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ 400 MB (၂,၈၀၀က်ပ္) ၊ 1 GB (၆,၅၀၀က်ပ္) ၊ 5 GB (၂၅,၀၀၀က်ပ္) စသည့္ Package မ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။